За Нас

Дейността на фирма ЛАКРИЦ ЕООД е  управление и поддържане на радио Тангра Мега Рок, както и организиране на концерти на чуждестранни рок изпълнители.

Пандемията доведе до драстичен спад в приходите - четири концерта бяха отложени, един беше отменен, а други  бяха „замразени“, като с част от артистите бяхме пред подписване на договор.

Това наложи нуждата да участваме в проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Същността на проектната дейност беше използвана за покриване на заплати, хонорари и текущи разходи с цел запазване на структурата ни и поддържане на нашата дейност

Пандемията и ограничителните мерки продължиха повече от година, което наложи нуждата да участваме в проект BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Средствата от проектната дейност бяха използвани за покриване на заплати, хонорари и текущи разходи с цел запазване на структурата ни и поддържане на нашата дейност.